หลักสูตร ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร โดยศศิมา สุขสว่างหลักสูตร ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร

หลักสูตร  ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร

(Mentoring for Performance Improvement in Organization) 

วิทยากร  อ.ศศิมา สุขสว่าง

 

 

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน ระบบการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่องค์กรนำมาใช้ในการดูแลพนักงานใหม่ให้ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้  หรือการดูแลพนักงานที่ได้รับการโอนย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งใหม่ โดยพี่เลี้ยงมีบทบาทหน้าที่ในการดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำ สร้างแรงจูงใจที่ดีให้แก่พนักงาน เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กร หรือหน่วยงานใหม่ๆได้ ลดการเกิดความขัดแย้งจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดี  หรือลดอัตรการ Turn Over ของพนักงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นๆในองค์กรได้อย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ ตลอดจนเป็นการถ่ายทอดความรู้ และจัดการความรู้ (knowledge Management) ระหว่างพี่เลี้ยงผู้ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่มีคุณค่ากับองค์กร จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อความก้าวหน้าขององค์กรระบบพี่เลี้ยง สามารถใช้ดึงศักยภาพและประสิทธิภาพจากบุคคลากรหรือลูกทีมได้ ด้วยทักษะการสร้างความสัมพันธ์เพื่อความเชื่อใจและความศัทธา (Trust and Engagement)  การสอนงานและให้คำปรึกษาแนะนำ   การให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีคุณภาพเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การชมเพื่อสร้างแรงจูงใจและจุดร่วมเพื่อพัฒนาองค์กร   การสื่อสารเชิงบวกเพื่อการสร้างแรงจูงใจ เป็นต้น รวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของบุคคลากรในการปฏิบัติงาน โดยสามารถทำหน้าที่กระตุ้น , สร้างแรงจูงใจ และเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้บุคคลากรมองเห็นตัวเอง และพัฒนาตัวเองในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและองค์กร  เทคนิคและกระบวนการเป็นพี่เลี้ยง จะสามารถช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของทีมงานในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร ระบบการเป็นพี่เลี้ยงจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้บุคคลากรมีความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร ลักษณะการทำงาน และนำไปสู่การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรองค์กร ทำงานเป็นทีม ไว้วางใจซึ่งใจและกัน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในการพัฒนาคน และการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 


 (เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ เพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้ที่สนใจเท่านั้น  หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งก่อนที่  HCDcoaching.com@gmail.com)

 

2. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ

 - รู้เทคนิค เครื่องมือและวิธีการต่างๆ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถพัฒนาทีมงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้

-  เข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น สามารถพัฒนาทีม หรือน้องเลี้ยง พนักงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทุกคนรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าต่อองค์กร

-  ฝึกทักษะการเป็นพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงานทีนที

-  สามารถนำเทคนิค/วิธีการในการสัมมนาไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน พัฒนาคน เพื่อการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 ขอคำปรึกษาแนะนำ  การอบรมสัมมนาภายในสำหรับองค์กร หรือรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม และประวัติวิทยากร กรุณาติดต่อ

 

 

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer  และนักวิจัยมาโดยตลอด จนได้มาเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ THTI กว่า 15  ปี และได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องการโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพของคน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คนค่ะ

..............................................

HCDcoaching.com ภายใต้บริษัท HCD Innovation CO.,Ltd. พื้นที่เล็กๆที่อ.ศศิมา สุขสว่าง(อ.เก๋) แบ่งปันและแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ความรู้ เทคนิค เครื่องมือต่างๆในด้านการโค้ช (Coaching) ค่ะ  สนใจหลักสูตรสัมมนาด้านการโค้ชเชิงนวัตกรรม  (Innovation Coach), หลักสูตรผู้นำในบทบาทของโค้ช (Leader as Coach) และหลักสูตรการโค้ชอื่นๆ กรุณาติดต่อ

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)  (Ms. Sasima Suksawang)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการโค้ชและการพัฒนานวัตกรรม
Trainer Consultant and Innovation Coach
E-mail : hcdcoaching.com@gmail.com
Website : www.HCDcoaching.com , www.sasimasuk.com

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/

Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ )

Line ID : sasimasuk.com (เขียนข้อความฝากไว้ในกรณีที่อ.ศศิมามีสัมมนาหรือประชุม และจะรีบโทรกลับทันทีค่ะ :- D)

 (อ.ศศิมาเก๋เช็คเมล์ line ข้อความติดต่อกลับและเบอร์โทร. ด้วยตัวเองทุกวันค่ะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 40,322