4 ข้อดีในการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร (Benefit of Coaching Culture) โดยศศิมา สุขสว่าง

การโค้ชเป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการพัฒนาบุคคลากร ที่ถือว่ามีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนและเติบโตขององค์กร การโค้ช (Coaching) เป็นหน้าที่ที่จำเป็นและสำคัญอีกประการหนึ่งของผู้จัดการและผู้นำทีม  ผู้นำที่เก่งจะสามารถดึงศักยภาพและประสิทธิภาพจากผู้ใต้บังคับบัญชาได้สูงสุด รวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของทีมในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร  ซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของผู้นำและหัวหน้าในการบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ (Performance Management) นอกจากนี้ ข้อดีในการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรนั้น  มีหลายประการได้แก่

 

1. ช่วยกระตุ้นและสร้างการตระหนักรู้ (Activation and Awareness )

ด้วยทักษะการโค้ชนั้น จะทำให้สามารถกระตุ้นและสร้างการตระหนักรู้ให้กับบุคคลที่ได้รับการโค้ชได้ รู้จุดเด่น จุดแข็ง หรือจัดที่ต้องปรับปรุงพัฒนา เป็นการสร้างการรับรู้ของบุคคลากรที่เรายังอาจจะไม่รู้ว่า แต่ละคนมีจุดแข็งอะไรบ้าง และดึงจุดแข็งของแต่ละคนออกมาได้ที่จะช่วยให้บุคคลากรมีการตระหนักรู้ตัวเอง เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีคนเก่ง คนดี เติบโตอย่างยั่งยืนด้วย

 

 

2.เป็นการให้อำนาจและสร้างความมีส่วนร่วม (Empowers and engagement)

การโค้ช เป็นวิธีการที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอความคิดดีๆออกมา และสามารถนำไปดำเนินการได้ตามวิธีที่คิด และยังตอบโจทย์ขององค์กร ซึ่งเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและพนักงาน ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก นำเสนอสิ่งใหม่ๆ

 

 

3. เป็นเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล  (performance improvement and high potential employees development)

การโค้ชเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งในการช่วยพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง รวมทั้งเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของแต่ละบุคคลด้วย  เพิ่มขีดความสามารถให้บุคคลกรเก่งขึ้นได้  มีการเปิดโอกาสให้พนักงานมีคิด ทำสิ่งใหม่ๆ  มีการสื่อสารด้วยคำถามปลายเปิด ที่ก่อให้เกิดไอเดียดีๆ มีการฟังกันมากขึ้น ตลอดจนการให้ข้อมูลป้อนกลับ เกิดการสื่อสารที่ดี สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งก่อเกิดการร่วมมือการทำงานอย่างเป็นทีมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

4. แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการพัฒนาบุคลากร  (Demonstrates organizational commitment to human resource development)

ปัจจุบันการโค้ช เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ฝ่ายพัฒนาบุคคลากรขององค์กร นำมาใช้ในการพัฒนาบุคคลากรทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม และทั้งองค์กร เพราะในส่วนเก๋ได้มีโอกาสไปแบ่งปันเรื่องของการโค้ช ทั้งในรูปแบบ ของ Training , Group Coaching และ one on one coach ตลอดจนเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับผู้บริหารในองค์กร ซึ่งหลายๆองค์กรให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากร เพราะเชื่อว่า คนทำงานคือทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร และการโค้ชเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรเติบโตได้อย่างต่อเนื่องค่ะ

 

การโค้ช (Coaching) เป็นอีกทักษะและเครื่องมือหนึ่งที่ผู้นำในองค์กร หรือผู้บริหารสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการบุคคลากรได้ ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ และเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการดึงศักยภาพและพัฒนาบุคคลากรได้เป็นอย่างดีค่ะ

 


 ..............................................

 อ.ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศเยอรมนี ทำงานด้าน  การพัฒนานวัตกรรมมาโดยตลอด และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ THTI ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการศูนย์กว่า 8 ปี  รวมระยะเวลาในการทำงานด้านวิศวกร นักวิจัยและพัฒนา ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการพัฒนานวัตกรรมและบริหารโครงการกว่า 15 ปี

 

อ.ศศิมา ได้เรียนด้านการโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากหลายสถาบันการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล และมีประสบการณ์ด้านการโค้ชทั้ง Training และการโค้ชตัวต่อตัวในองค์กรหลายแห่ง ในบริษัทเอกชน  และเป็นโค้ชด้านนวัตกรรมให้กับทางบริษัทเอกชนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

ปัจจุบันอ.ศศิมา สุขสว่างเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ช และผู้ก่อตั้งบริษัท HCD Innovation CO.,Ltd. เพื่อแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนานวัตกรรม ให้กับภาครัฐ,บริษัทเอกชน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดูรายละเอียดและบทความแบ่งปันความรู้เพิ่มของอ.ศศิมา เพิ่มเติมที่ www.sasimasuk.com

..............................................

 

HCDcoaching.com ภายใต้บริษัท HCD Innovation CO.,Ltd. พื้นที่เล็กๆที่อ.ศศิมา สุขสว่าง(อ.เก๋) แบ่งปันและแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ความรู้ เทคนิค เครื่องมือต่างๆในด้านการโค้ช (Coaching) ค่ะ  สนใจหลักสูตรสัมมนาด้านการโค้ชเชิงนวัตกรรม  (Innovation Coach), หลักสูตรผู้นำในบทบาทของโค้ช (Leader as Coach) และหลักสูตรการโค้ชอื่นๆ กรุณาติดต่อ

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)  (Ms. Sasima Suksawang)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการโค้ชและการพัฒนานวัตกรรม
Trainer Consultant and Innovation Coach
E-mail : hcdcoaching.com@gmail.com
Website : www.HCDcoaching.com , www.sasimasuk.com

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/

Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ )

Line ID : sasimasuk.com (เขียนข้อความฝากไว้ในกรณีที่อ.ศศิมามีสัมมนาหรือประชุม และจะรีบโทรกลับทันทีค่ะ :- D)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 40,320