ศศิมา สุขสว่าง : วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช

อ.ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศเยอรมนี ทำงานด้าน  การพัฒนานวัตกรรมมาโดยตลอด และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ THTI ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการศูนย์กว่า 8 ปี  รวมระยะเวลาในการทำงานด้านวิศวกร นักวิจัยและพัฒนา ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการพัฒนานวัตกรรมและบริหารโครงการกว่า 15 ปี 

 

อ.ศศิมา ได้เรียนด้านการโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากหลายสถาบันการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล และมีประสบการณ์ด้านการโค้ชทั้ง Training และการโค้ชตัวต่อตัวในองค์กรหลายแห่ง ในบริษัทเอกชน เช่น เป๊บซี่, ลอรีอัล, น้ำตาลเอราวัณ, รพ.BNH ฯ และเป็นโค้ชด้านนวัตกรรมให้กับทางบริษัทเอกชนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

ปัจจุบันอ.ศศิมา สุขสว่างเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ช และผู้ก่อตั้ง  HCDcoaching.com บริษัท HCD Innovation CO.,Ltd. เพื่อแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนานวัตกรรม ให้กับภาครัฐ, บริษัทเอกชน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ่านรายละเอียดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนานวัตกรรม และการโค้ช เพิ่มเติมที่  www.hcddesignthinking.com , www.sasimasuk.com www.HCDcoaching.com

 

ข้อมูลการติดต่อ :
อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนานวัตกรรม
E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Line ID : sasimasuk.com
Website : www.sasimasuk.com
Tel. : 081-5609994

 


การศึกษา :


• ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ ประเทศเยอรมนี  Master of Science (Engineering), Dresden University of Technology (www.tu-dresden.de) (Scholarship by German Academic Exchange Service : DAAD Germany) 
• ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี


ประกาศนียบัตร :
• Certified Talent Professional Coach, Talent Fit Academy. Thailand
• Certified Talent Master Coach, Talent Fit Academy, Thailand
• Certificate of Completion for Talent Coach Practitioner Training Course, Talent Fit Academy. Thailand
• Certified Life Coaching, Principle of life coaching ,Thailand Coaching Academy (TCA)
• Certified Life Coaching, Practitioner of life coaching ,Thailand Coaching Academy (TCA)
• Certified Thai Coaching Model Professional, Thai Coaching Association, Thailand. ICF, ACSTH.
• Certificate of Completion for Successful Participation of Thai Coaching Training Course, Thai Coach Association. Thailand
• Certified of Neuro Linguistic Programming (NLP) , Leading Performance Thailand (ABNLP & NLPU)
• Certified of Hypno Therapist , Leading Performance Thailand (ABH & HTI CaACHE)
• Hypnosis and Timeline Therapy (HTLT) Certified, Neuro Linguistic Programming – AB NLP-USA

 

ความเชี่ยวชาญ และหลักสูตรที่เป็นวิทยาก โค้ช พี่เลี้ยง ที่ผ่านมา:

 

Training & Coaching 

• Innovation Coaching for Leader การโค้ชเชิงนวัตกรรมสำหรับผู้นำ

• Leader as Coach ผู้นำในบทบาทของโค้ช

• Leader as Coach and Mentoring ผู้นำในบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยง

• Coaching Skills and Feedback giving ทักษะการโค้ชและให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)

• Growth Mindset : กรอบแนวคิดเชิงเติบโต

• SPARK model® for Innovation Coaching by Sasima Suksawang : SPARK model® สำหรับการโค้ชเชิงนวัตกรรม

• Talent Coaching : การโค้ชดาวเด่นในองค์กร

• One on One Coaching : การโค้ชตัวต่อตัว

• Coaching and Mentoring Group coaching : การโค้ชและเป็นพี่เลี้ยงแบบโค้ชเป็นกลุ่ม

 

 Training & Consulting 

• Creative thinking, Innovation Development with Creative tools
• Product Research and Development 
• Innovation Coaching for Leader 
• SPARK model® for Innovation creation by Sasima Suksawang
• Business Model Canvas and Value Proposition canvas
• Coaching and Mentoring
• Design Thinking for Business Innovation

 

 

 

 

ประสบการณ์ทำงาน:

 

ปัจจุบัน :

 

•ที่ปรึกษา วิทยากร โค้ชหลักสูตรด้านการโค้ช (Coaching) และผู้ก่อตั้ง HCD Coaching และ HCD Innovation CO.,Ltd.

ที่ปรึกษา วิทยากร โค้ชหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม, Talent & Innovation Coach และ Project Management

•Creative & Innovation  Trainer & Consultant at Sasimasuk.com

•โค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach)ให้กับบริษัทในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษาสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) 

•ที่ปรึกษาโครงการคูปองนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  CodeISP: ISP11957

 

ที่ผ่านมา :

โค้ชเชิงนวัตกรรมและที่ปรึกษา ให้กับบริษัทในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(20015-ปัจจุบัน)

โค้ชและโค้ชพี่เลี้ยง Talent FIT Academy (20016-2018)

โค้ชและโค้ชพี่เลี้ยง Thai Coaching Association (20016-2017)

•ผู้จัดการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี, Thailand Textile Institute (2008-2015)

 

•R&D Engineer  บริษัทฟรีเทกซ์อิลาสติก จำกัด (2005-2008)

•R&D Engineer Trainee at  M. & S. Schroeder GmbH & Co.KG. ,Germany(2005)

•R&D Engineer  บริษัทไทยแทฟฟิต้าจำกัด  (2001-2003)

•Technical II, Intertek Group PLC (Thailand) (2001)

•Guest Lecturer at Thammasart University, Thailand (2005-2010)

 

หนังสือเล่ม :


• เป็นวิศวะไม่ยาก

 

 

ภาษา :
 
- ไทย (Thai) 
- เยอรมัน (German) (ภาษาที่ใช้ขณะศึกษาอยู่ระดับปริญญาโท ประเทศเยอรมนี)
- อังกฤษ (English)  (ภาษาที่ใช้ในการทำงานและสื่อสารในการทำงาน)
 
 
 

ประสบการณ์วิทยากร ที่ปรึกษาและโค้ช (บางส่วนที่ได้รับอนุญาต)

 

 

 •   วิทยากรและโค้ช "“Synergistic Teamwork For Commercial ExcellenceProject” กลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด  (Coaching Training and One on One Coaching: Months Project)

 

 

 •  วิทยากร และโค้ชเชิงนวัตกรรม ในโครงการ "Thai PBS’s Innovation : Routinovation “เปลี่ยนงานประจำง่ายๆ ให้กลายเป็นนวัตกรรม สถานีโทรทัศน์ Thai PBS  อบรมหลักสูตร Design Thinking for Innovation  2 รุ่นๆละ 2 วัน, Mentor 1 วัน, Team Building and Event show case 2 วัน จนออกมาเป็นโครงการในองค์กร

 

 • วิทยากรและ Coach บริษัทลอรีอัล ประเทศไทย จํากัด  หลักสูตร LeadEnable for Simplicity : Talent Training and Group Coaching 2018 จำนวน 7 รุ่นๆละ 2 วัน

 

 • วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation กลุ่ม บริษัทซีดีจี และกลุ่มบริษัทจีเอเบิล 5 รุ่นๆละ 2 วัน

 

 • วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(CPF) 1 รุ่น 2 วัน

 

 • วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation บริษัทซีพีออล์ จำกัด(CPall) 1 รุ่น 2 วัน

 

 • วิทยากรหลักสูตร "การคิดสรรค์สร้างนวัตกรรม" วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของภาครัฐสู่ความยั่งยืน ตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0" สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย (ใช้ Design Thinking Model) 2 รุ่นๆละ 3 วัน

 

 •   วิทยากรและโค้ช "“Synergistic Teamwork For Commercial ExcellenceProject” กลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด  (Coaching Training and One on One Coaching: 8 Months Project)

 

 • วิทยากรหลักสูตร Creative to Innovation for Innovation Development บริษัท Katoen Natie Servisses (Thailand) Co.,Ltd จำนวน 2 รุ่น,

 

 • วิทยากรหลักสูตร Creative to Innovation for Innovation Development บริษัท ดั๊กคิง จำกัด,สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย,สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม: สวน. (IRDI), บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด,บริษัทสยามเจมส์ จำกัด, ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศ, บริษัทขนส่ง จำกัด ฯลฯ

 

 • วิทยากรหลักสูตร Growth Mindset for High performance working บริษัทขนส่งจำกัด 1 รุ่น

 

 • วิทยากรหลักสูตร WU Boot Camp (Design Thinking Bootcamp) 2 วัน   ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมรา

 

 • วิทยากรหลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมในองค์กรที่ปรึกษา "Innovation Development with Design Thinking and Creative tools" บริษัท บริษัท เบสท์ แฟคทอรี่ จำกัด, บริษัท บีซีซี คอร์เปอเรชั่น จำกัด,บริษัทพิ้งค์ เฟลาเออร์ จำกัด,บริษัท ชนาวา จำกัด, บริษัท ปราณเชิญ จำกัด, บริษัท เจริญศิลป์ทอยแลนด์ จำกัด ฯลฯ

 

 • วิทยากร หลักสูตร "New Product and Innovation Development "  มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

 

 • วิทยากรและโค้ช Talent Coach (Training and one on one coaching) บริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด (8 Months Project : 2017 ), โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH Hospital)  ( 4 Months Project : 2016),บริษัทวรรณภพ จำกัด (4 Months Project : 2015 )

 

 • วิทยากรหลักสูตร " Innovation Coaching for leader" บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

 

 • วิทยากร " ผู้นำในบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยงเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ( Leader as Coach & Mentor for high performance working)" บริษัท ฉัตรการช่าง แหลมฉบัง จำกัด (The Engineering and Construction) จำนวน 2 รุ่น

 

 • วิทยากร " Mindfulness Coaching for Growth Mindset" นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 • วิทยากร "การพัฒนา Business Model ด้วย BMC,VPC and creative tools" บริษัทแกรนสปอร์ต กรุ๊ป จำกัด, บริษัทพาซาย่า จำกัด, บริษัทสิ่งทอซาติน จำกัด

 

 • วิทยากร หลักสูตร " การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์กร" บริษัท เยเนอรัล  ฮอสปิตัล  โปรดัคส์ จำกัด ( มหาชน )

 

 • วิทยากรหลักสูตร Creative and Innovation for Business Design  เจ้าของและผู้บริหารบริษัทในโครงการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ & สํานักงานศูนย์วิจัยและให้ คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 • วิทยากรหลักสูตร  Effective Project Management  บริษัท InterfaceFLOR (Thailand) Co., Ltd. บริษัทเบอนิน่าไทยแลนด์ จำกัด  จำนวน 2 รุ่น (รุ่นละ 2 วัน)

 

 • วิทยากรหลักสูตร  Effective Project Management  บริษัท InterfaceFLOR (Thailand) Co., Ltd. จำนวน 1 รุ่น (รุ่นละ 2 วัน)

 

 • Speaker : Dinner Talk " Creative to Innovation" คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

 • วิทยากรหลักสูตร ปั้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม "Creative thinking for New Product development and Innovation"สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.)

 

 • วิทยากรหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการสู่การบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ (Smart SME Program)ผู้ประกอบการสู่การบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ (Smart SME Program) คพอ. รุ่นที่ 333 จังหวัดอุดรธานี

 

 • วิทยากรหลักสูตร Fashion Product Development ลุ่มผู้ประกอบการและธุรกิจ SMEs สิ่งทอ เครื่องหนัง อัญมณี ของที่ระลึก  สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม

 

 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท คัพเวอร์แนนท์ จำกัด,บริษัท ไทยเนเชอร์รอล เอสเซ้นส์ จำกัด,บริษัท แอล.เจ.อาร์.อินดัสตรี จำกัด ,บริษัท เอ็มซีซี รวมอุปกรณ์การ์เมนต์ จำกัด,,บริษัท ศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์ จำกัด,บริษัท เทรดดิ้ง เอพลัส จำกัด,บริษัท แอล เอชไรซ์ จำกัด,บริษัทไทยนำโชค เทกซ์ไทล์จำกัดฯลฯ

 

 • ที่ปรึกษา"ด้านการพัฒนาบุคคลากร HRD,HRM "สถาบันอาหารแห่งชาติ(NFI), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

 

 • วิทยากร "หลักสูตรSMART SMEs สู่Thailand 4.0" ผู้ประกอบการ "คพอ. รุ่นที่ 333 จังหวัดอุดรธานี"

 

 • วิทยากรและที่ปรึกษา"การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม"กลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัดและคลัสเตอร์ในจังหวัดต่างๆ (เช่น กาฬสินธุ์, สุรินทร์, ชัยภูมิ,นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, ตรัง,สตูล, เชียงใหม่, ลำพูน,อุดรธานี,เลย,ชัยนาท,ลพบุรี,สิงห์บุรี เป็นต้น) 
 • ฯลฯ
 
Visitors: 38,523